Σµύρνης 250, 26 226, Πάτρα, Τηλ.: 2610 325877, info@sportshousegym.gr